Services and News / Shërbime dhe Njoftime

Forumi Shqiptar Social Ekonomik-ASET  ne kuadër te projektit Promovimi dhe ruajtja e vlerave kulturore, historike dhe artistike në Bashkinë Patos, kërkon të blejë disa materiale për  organizimin e nje panairi që do të zhvillohet në Patos. Ky projekt mbështetet nga ReLOaD2, i cili financohet nga BE dhe zbatohet nga UNDP.

Për më shumë informacion, klikoni linkun.

Leave a Reply