Ftesë për Ofertë për shërbime përkthimi të Guidës Turistike

Forumi Shqiptar Social Ekonomik-ASET është një OJF e themeluar në vitin 1999. Në kuadër të Projektit  Promovimi dhe ruajtja e vlerave kulturore, historike dhe artistike në Bashkinë Patos, ASET kërkon të kontraktojë shërbim përkthimi të specializuar në gjuhën Angleze dhe Italiane, sipas thirrjeve perkatese. Ky projekt mbështetet nga ReLOaD2, i cili financohet nga BE dhe zbatohet nga UNDP.

Për më tepër, klikoni dokumentet përkatëse:

Shërbim përkthimi të specializuar në gjuhën Angleze

Shërbim përkthimi të specializuar në gjuhën Italiane