Publications

 

 1. Studim: Sfida per permiresimin e mesimit online. [ALB] [ENG] [Cover]
 2. Guide per ekonomine qarkulluese ne Shqiperi
 3. GUIDA: Zona e Mbrojtur Detare (ZMD), Karaburun-Sazan
 4. Children’s Social Inclusion Policies and Financing in Albania
 5. Politikat e përfshirjes sociale për fëmijët dhe financimi i tyre në Shqipëri
 6. Decentralizimi Fiskal dhe Transferimi i Granteve Në Vendet në Tranzicion: Një Perspektivë Kritike
 7. Economic Development and European Integration: Realities and Challenges
 8. Trajnim dhe rekomandime per administraten publike
 9. Manual për marrëdhëniet e njësisë vendore me publikun
 10. Politika dhe Administrimi Publik: Sfida dhe Sinergji – Kumtesa të zgjedhura nga Konferenca e 16-të vjetore e NISPAcee
 11. Reformat e Manaxhimit Publik në Evropën Qendrore dhe Lindore
 12. FIELD SURVEY: “Identification of existing opportunities for vocational training for returning migrants in Albania: gaps and recommendations”
 13. VROJTIM NË TERREN: “Identifikimi i mundësive ekzistuese për formim profesional për emigrantët që kthehen në Shqipëri: mangësi dhe rekomandime”
 14. Public perception of women’s participation in elections in Albania
 15. Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2009: Monitorimi i Zbatimit të Kuotës Gjinore dhe i Pjesëmarrjes së Grave
 16. International Conference – THE CHALLENGES OF LOCAL BUSINESSMEN PARTICIPATION IN STRATEGIC SECTOR PRIVATIZATION: Albanian case versus East European experience
 17. Konferenca ndërkombëtare – SFIDAT E PJESËMARRJES SË BIZNESIT VENDAS NË PRIVATIZIMIN E SEKTORIT STRATEGJIK: Rasti i Shqipërisë krahasuar me eksperiencën e Evropës Juglindore
 18. Albania’s 2009 Parliamentary Election: Monitoring the Implementation of Gender Quota and Women’s Participation
 19. International Journal of Science, Innovation and New Technology (www.ijsint.org)
 20. Divjaka Karavasta Lagoon Guide- Very potential but still dormant
 21. Guide to the Sazan Karaburun marine protected area
 22. Tropoja Cave Tourism Guide
 23. Public Relationships of Tax Administration
 24. Questionnaire Survey Manual
 25. What Businesses Operating in Albania Need to Know
 26. The challenges of local businessmen participation in strategic sector privatization
 27. GUIDA ZONA E MBROJTUR DETARE (ZMD) KARABURUN – SAZAN
 28. Turizmi i aventurës 2019 – Caves in Tropoja Municipality – Guidë | Guida | Guide