real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Njoftime

 

ASET ka hapur thirrjet e meposhtme për zonat Tropoje, Bajram Curri, Valbonë:

 

1. Kerkese për ofertë për hotel

2. Thirrje për ekspert vendor

3. Thirrje për përkthyes të guidës

 

 

Publications

GUIDA: Zona e Mbrojtur Detare (ZMD), Karaburun-Sazan

Children’s Social Inclusion Policies and Financing in Albania

Politikat e përfshirjes sociale për fëmijët dhe financimi i tyre në Shqipëri

Decentralizimi Fiskal dhe Transferimi i Granteve Në Vendet në Tranzicion: Një Perspektivë Kritike

Economic Development and European Integration: Realities and Challenges

Trajnim dhe rekomandime per administraten publike

Manual për marrëdhëniet e njësisë vendore me publikun

Politika dhe Administrimi Publik: Sfida dhe Sinergji - Kumtesa të zgjedhura nga Konferenca e 16-të vjetore e NISPAcee

Reformat e Manaxhimit Publik në Evropën Qendrore dhe Lindore

FIELD SURVEY: “Identification of existing opportunities for vocational training for returning migrants in Albania: gaps and recommendations”

VROJTIM NË TERREN: “Identifikimi i mundësive ekzistuese për formim profesional për emigrantët që kthehen në Shqipëri: mangësi dhe rekomandime”

Public perception of women’s participation in elections in Albania

Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2009: Monitorimi i Zbatimit të Kuotës Gjinore dhe i Pjesëmarrjes së Grave

International Conference - THE CHALLENGES OF LOCAL BUSINESSMEN PARTICIPATION IN STRATEGIC SECTOR PRIVATIZATION: Albanian case versus East European experience

Konferenca ndërkombëtare - SFIDAT E PJESËMARRJES SË BIZNESIT VENDAS NË PRIVATIZIMIN E SEKTORIT STRATEGJIK: Rasti i Shqipërisë krahasuar me eksperiencën e Evropës Juglindore

Albania’s 2009 Parliamentary Election: Monitoring the Implementation of Gender Quota and Women’s Participation

International Journal of Science, Innovation and New Technology

www.ijsint.org

Public Relationships of Tax Administration

Questionnaire Survey Manual

What Businesses Operating in Albania Need to Know

The challenges of local bussinessmen participation in strategic sector privatisation

 

Recent Publications

 

ASET released the first issues
of the

INTERNATIONAL JOURNAL of Science, Innovation and New Technology

For more information: www.ijsint.org

 

Recent Projects

TRANSFORMING POTENTIAL OF e-GOVERNMENT IN ALBANIA

The main aim of this project has been the realization of roundtables and the compilation of study regarding the e-Government potential for Albania in order to stimulate the awareness of governmental and public institutions about his transforming potential and about the importance of using it.Powered by ASET. All rights reserved. ASET, 1999-2011. Contact: info@aset-al.com.