Publications

Publications

 

 1. Guide per ekonomine qarkulluese ne Shqiperi
 2. GUIDA: Zona e Mbrojtur Detare (ZMD), Karaburun-Sazan
 3. Children’s Social Inclusion Policies and Financing in Albania
 4. Politikat e përfshirjes sociale për fëmijët dhe financimi i tyre në Shqipëri
 5. Decentralizimi Fiskal dhe Transferimi i Granteve Në Vendet në Tranzicion: Një Perspektivë Kritike
 6. Economic Development and European Integration: Realities and Challenges
 7. Trajnim dhe rekomandime per administraten publike
 8. Manual për marrëdhëniet e njësisë vendore me publikun
 9. Politika dhe Administrimi Publik: Sfida dhe Sinergji – Kumtesa të zgjedhura nga Konferenca e 16-të vjetore e NISPAcee
 10. Reformat e Manaxhimit Publik në Evropën Qendrore dhe Lindore
 11. FIELD SURVEY: “Identification of existing opportunities for vocational training for returning migrants in Albania: gaps and recommendations”
 12. VROJTIM NË TERREN: “Identifikimi i mundësive ekzistuese për formim profesional për emigrantët që kthehen në Shqipëri: mangësi dhe rekomandime”
 13. Public perception of women’s participation in elections in Albania
 14. Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2009: Monitorimi i Zbatimit të Kuotës Gjinore dhe i Pjesëmarrjes së Grave
 15. International Conference – THE CHALLENGES OF LOCAL BUSINESSMEN PARTICIPATION IN STRATEGIC SECTOR PRIVATIZATION: Albanian case versus East European experience
 16. Konferenca ndërkombëtare – SFIDAT E PJESËMARRJES SË BIZNESIT VENDAS NË PRIVATIZIMIN E SEKTORIT STRATEGJIK: Rasti i Shqipërisë krahasuar me eksperiencën e Evropës Juglindore
 17. Albania’s 2009 Parliamentary Election: Monitoring the Implementation of Gender Quota and Women’s Participation
 18. International Journal of Science, Innovation and New Technology (www.ijsint.org)
 19. Divjaka Karavasta Lagoon Guide- Very potential but still dormant
 20. Guide to the Sazan Karaburun marine protected area
 21. Tropoja Cave Tourism Guide
 22. Public Relationships of Tax Administration
 23. Questionnaire Survey Manual
 24. What Businesses Operating in Albania Need to Know
 25. The challenges of local businessmen participation in strategic sector privatization
 26. GUIDA ZONA E MBROJTUR DETARE (ZMD) KARABURUN – SAZAN
 27. Turizmi i aventurës 2019 – Caves in Tropoja Municipality – Guidë | Guida | Guide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *