Welcome to ASET!

An alternative to offer the proper expertise on the issues related to the improvement of the whole economic and social mechanism.

Read More

ASET – WHY IT MATTERS

It matters to the policymaker, to the media, it matters to the educator and to the students; and it matters to the public

A nation must think before it acts and that is where ASET makes its mark.

A PLETHORA OF SERVICES FROM ASET

We look forward to collaborate with YOU and offer our services in qualitative and quantitative research; consumer tracking; polls; surveys; etc.

Read More

Services and News / Shërbime dhe Njoftime

Me mbështetjen financiare nga LËVIZ Albania, Forumi Shqiptar Social Ekonomik ka filluar zbatimin e projektit “EQGj@Albania – Ekonomia qarkulluese dhe e gjelbër, mundësi për nxitjen e një shoqërie aktive dhe zhvillimin ekonomik në Qarkun Fier”. Projekti do të zgjas 8 muaj (shkurt – Shtator 2021. Projekti synon rritjen e të kuptuarit e veprimit konkret për ekonominë qarkulluese dhe të gjelbër (EQGj) përmes qasjeve praktike të modeleve në jetën e përditshme të qytetarëve dhe bizneseve. Të identifikoje në qarkun e Fierit biznese me potenciale orientimi drejtë nje ekonomie të gjelbër dhe qarkulluese si dhe të rris informimin në nivel lokal mbi përfitimet e EQGj. Objektivat kryesore të projektit janë:

1. të nxiten dhe promovohen bizneset për të aplikuar ekonominë e gjelbër dhe qarkulluese si dhe të identifikohen të paktën pesë raste biznesesh të cilat mund të aplikojnë parimet e një ekonomie qarkulluese.

2. të nxiten dhe shpërndahen njohuritë për ekonominë e gjelbër dhe qarkulluese tek pushteti vendor dhe tek të rinjtë e shkollave.

3. të krijohet një set rekomandimesh konkerte për incentivat direkte dhe jo-direkte nga ana e pushtetit vendor për bizneset që aplikojnë parimet e ekonomisë qarkulluese si dhe të informohen të paktën 500 aktorë (individë, biznese, pusheti vendor) mbi përfitimet e ekonomisë së gjelbër/qarkulluese, në nivel lokal.


ASET is glad to announce to all interested applicants “The Circular economy course”. The program aims to introduce the circular economy in the business sector, focusing on the benefits from the concept, and its influence on the business development, environment and job creation, and will propose key steps in its implementation, so that CSOs can work closely with different types of SMEs and help them recognise and implement circular economy in their business models. The online course is part of the project “Partnership for circular economy – sustainable SMEs growth and regional development”, supported by the Western Balkans Fund, implemented by YES Foundation (Macedonia), ASET (Albania) and INTERA (Bosnia and Herzegovina). For more information, please visit the link here.


MARKETING RESEARCH

MARKETING RESEARCH

We cover: Marketing analysis and evaluation; Segmentation studies; Privatization evaluation / studies; Advertising assessment; Copy tests; Before/ after impact tests

QUANTITATIVE RESEARCH

QUANTITATIVE RESEARCH

We conduct different opinion polls and economic surveys. Some of them include: election polling, life quality & stratification studies; self-administered questionnaires, salary surveys, interviewer-assisted surveys

QUALITATIVE RESEARCH

QUALITATIVE RESEARCH

In our services we include Consumer attitudes research. 

CONSUMER TRACKING

CONSUMER TRACKING

Our consumer tracking includes information services for the consumer durables sector; and information services for marketing professionals

Discussion / Focus groups

Discussion / Focus groups

Economic & Social Research

Economic & Social Research